Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Σαν σήμερα η Αϊτή αναγνωρίζει την Ελληνική Επανάσταση

Την Επανάσταση του 1821 και τον αγώνα των Ελλήνων για ελευθερία και ανεξαρτησία, αναγνώρισε σαν σήμερα, στις 15 Ιανουαρίου του 1822, η Αϊτή, η οποία ήταν η πρώτη κρατική οντότητα που προχωρούσε και επίσημα σ’ αυτήν την κίνηση, με επιστολή συμπαράστασης που απέστειλε ο Πρόεδρός της, Ιωάννης Βόγιερ, προς τον Αδαμάντιο Κοραή.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι είχε προηγηθεί επιστολή του Κοραή και άλλων επιφανών Ελλήνων προς τον Βόγιερ, μέσω της οποίας του ζητούσαν βοήθεια για την Επανάσταση.

Η επιστολή του Προέδρου της Αϊτής είναι η ακόλουθη:

Ελευθερία… Ισότης

Ιωάννης Πέτρου Βόγερ, πρόεδρος του Χαϊτίου, προς τους Πολίτας της Ελλάδος Α. Κοραήν, Κ. Πολυχρονιάδην, Α. Βογορίδην και Κ. Κλωνάρην.

Εις τα Παρίσια

Πριν ή δεχθώμεν την επιστολή υμών, σημειουμένην εκ Παρισίων τη 20η παρελθόντος Αυγούστου, έφθασεν ενταύθα η είδησις της επαναστάσεως των συμπολιτών υμών κατά του δεσποτισμού, του επί τρεις περίπου διαρκέσαντος εκατονταετηρίδας. Μετά μεγάλου ενθουσιασμού εμάθομεν ότι η Ελλάς αναγκασθείσα τέλος πάντων εδράξατο των όπλων, ίνα κτήσηται της ελευθερίαν αυτής και την θέσιν, ήν μεταξύ των εθνών του κόσμου κατείχε.

Μία τόσον ωραία και τόσον νόμιμος υπόθεσις, και προ πάντων αι συνοδεύσασαι ταύτην πρώται επιτυχίαι, ουκ εισίν αδιάφοροι τοις Χαϊτίοις, οίτινες, ως οι Ελληνες επί πολύν καιρόν έκλινον τον αυχένα υπό ζυγόν επονείδιστον και δια των αλύσεων αυτών συνέτριψαν την κεφαλήν της τυραννίας.

Ευχηθέντες προς τον ουρανόν, όπως υπερασπισθή τους απογόνους του Λεωνίδου , εσκέφθημεν ίνα συντρέξωμεν τας γενναίας δυνάμεις τούτων, ει μη διά στρατευμάτων και πολεμοφοδίων, τουλάχιστον διά χρημάτων, ως χρησίμων εσομένων διά προμήθειαν όπλων, ών έχετε ανάγκην. Συμβεβηκότα όμως, επιβαλόντα τη πατρίδι ημών μεγάλην ανάγκην. επησχόλησαν όλον το χρηματικόν, εξ ού η Διοίκησις ηδύνατο καταβάλει μέρος. Σήμερον έτι η επανάστασις, η κατά το ανατολικόν μέρος της νήσου επικρατούσα, υπάρχει νέον προς την εκτέλεσιν αυτού του σκοπού κώλυμα. Επειδή το μέρος όπερ ηνώθη μετά της Δημοκρατίας, ής προεδρεύω, υπάρχει εν μεγίστη ενδεία και προκαλεί δικαίως μεγάλην του ταμείου ημών την δαπάνην. Εάν δ’ επέλθωσι κατάλληλοι, ως επιθυμούμεν, αι περιστάσεις, τότε βοηθήσωμεν προς τιμήν ημών τοις τέκνοις της Ελλάδος, όσον δυνηθώμεν.

Πολίται, διερμηνεύσατε προς τους συμπατριώτας υμών τας θερμοτέρας ευχάς, άς λαός του Χαϊτίου αναπέμπει υπέρ της ελευθερώσεως αυτών. Οι μεταγενέστεροι Ελληνες ελπίζουσιν εν τη αναγεννωμένη ιστορία τούτων άξια της Σαλαμίνος τρόπαια. Είθε παρόμοιοι τοις προγόνοις αυτών αποδεκνυόμενοι και υπό των διαταγών του Μιλτιάδου διευθυνόμενοι, δυνηθώσιν εν τοις πεδίοις του νέου Μαραθώνος τον θρίαμβον της ιεράς υποθέσεως, ήν επεχείρησαν υπέρ των δικαιωμάτων αυτών, της θρησκείας και της πατρίδος. Είθε, τέλος, διά των φρονίμων διατάξεων αυτών μνημονευθώσιν εν τη ιστορία οι κληρονόμοι της καρτερίας και των αρετών των προγόνων.

Τη 15η Ιανουαρίου 1822 και 19η της Ανεξαρτησίας
ΒΟΓΕΡ

Η Ελλάδα στάθηκε δίπλα στην Αϊτή στην ανθρωπιστική καταστροφή του 2010

Η Αϊτή έχει μείνει στην ιστορία ως η πρώτη χώρα που κατήργησε τη δουλεία, ενώ ανακήρυξε την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία την Πρωτοχρονιά του 1804. Στις 12 Ιανουαρίου του 2010 η Αϊτή δοκιμάστηκε από έναν ισχυρό σεισμό με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 316.000 άνθρωποι. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια, θεωρώντας χρέος της να το πράξει από τη στιγμή που η δοκιμαζόμενη τότε Αϊτή ήταν αυτή που άνοιξε τη «βεντάλια» της επίσημης διπλωματικής αναγνώρισης του Αγώνα του ’21.