Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Χορευτικές επιδείξεις για την υποδοχή του Πατριάρχη στον Πύργο, από το Λύκειο των Ελληνίδων

Πολιτιστική εκδήλωση με χορευτικές επιδείξεις από το Λύκειο των Ελληνίδων, διοργανώθηκε στην κεντρική πλατεία του Πύργου, το Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου, για την υποδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.

Ο Παναγιώτατος απηύθυνε θερμό χαιρετισμό, σημειώνοντας ότι «με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση θα παρακολουθήσουμε την ωραία αυτή εκδήλωση του Λυκείου των Ελληνίδων Πύργου και μεταλαμβάνουμε όλοι μαζί απόψε ολίγον εκ της ικμάδος και του ενθουσιασμού των νεανίδων και των νέων που συμμετέχουν στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις».

Αναφερόμενος στην νέα γενιά, ο Οικουμενικός Πατριάρχης είπε ότι «αποτελεί το μέλλον και του τόπου σας εξόχως δε όταν αυτή διαπνέεται από αγνά αισθήματα και υγιή ιδεώδη, τα οποία απορρέουν από την μελέτη και τη σπουδή του λαϊκού μας πολιτισμού, την εκμάθηση και καλλιέργεια της μουσικοχορευτικής μας παραδόσεως και την διατήρηση και αναβίωση των ηθών και των εθίμων του γένους».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «ατυχώς σήμερον εις μίαν εποχήν αμφισβητήσεως της αξίας της παραδόσεως και των αξιών της, η ενασχόληση με τα προαναφερθέντα θεωρείται υπό τινων παρωχημένη, αφού η κυριαρχία της χρησιμοθηρίας και του υλισμού απωθεί τας υψηλάς αξίας και τον πνευματικό πολιτισμό».

«Και βεβαίως», συνέχισε, «η γνήσια παράδοση και ο λαϊκός πολιτισμός της ρωμιοσύνης ουδόλως περιορίζονται εις μόνη την διάσταση του φολκλόρ, αλλά αποτελούν αντανάκλαση της συλλογικής μνήμης, της κοινοτικής ζωής και του ηθικού αισθητηρίου του γένους και ανήκουν στον πυρήνα του ενιαίου αρχαιοελληνικού βυζαντινού και νεότερου πολιτισμού μας».

Σε αυτό το σημείο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης υπογράμμισε ότι «σε αυτή τη μοναδικότητα και τον πλούτο της λαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς μας συνέβαλε και η αείμνηστη Καλλιρρόη Σιγανού – Παρρέν, αυτή η σπάνια προσωπικότητα με την τεράστια προσφορά στην κοινωνία και το πολιτισμό και ίδρυσε το Λύκειον των Ελληνίδων εις τας αρχάς του 1911 με σκοπό την μελέτη, διάσωση και διατήρηση της μουσικοχορευτικής παραδόσεως, των ηθών και των εθίμων του ελληνικού λαού, αλλά και την προώθηση θεμάτων της ισότητας των δύο φύλων». Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «στην εποχή μας, όπου η βία κατά των γυναικών αποτελεί απειλητικό και αποκρουστικό φαινόμενο, δεν πρέπει να λησμονούμε τους αγώνες και την προσφορά της Καλλιρρόης Παρρέν». «Ασφαλώς», συμπλήρωσε, «η συνεισφορά του Λυκείου των Ελληνίδων δεν περιορίστηκε μόνον στα στενά πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά στήριξε το γένος σε δύσκολες στιγμές της πορείας του».

Επίσης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης σημείωσε ότι «μεταφέρουμε σε όλους τη στοργή και το ενδιαφέρον της Μητρός Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, αλλά και την πατρική προτροπή στα μέλη του Λυκείου των Ελληνίδων και ιδίως στους νέους και στις νέες, να συνεχίζουν με την ιδίαν και πλείονα ζέση και αγάπη την συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του σωματείου προς μελέτη, διαφύλαξη και προαγωγή του θησαυρού της πολιτιστικής κληρονομιάς».

Ακολουθεί ολόκληρος ο χαιρετισμός του Οικουμενικού Πατριάρχου:

Ἐξοχωτάτη Προέδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας,

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ἠλείας καί Ὠλένης κ. Ἀθανάσιε,

Ἐντιμότατε Δήμαρχε Πύργου,

Εὐγενεστάτη κυρία Παρασκευοπούλου, Πρόεδρε τοῦ Παραρτή-ματος τοῦ Λυκείου τῶν Ἑλληνίδων Πύργου, καί ἀγαπητά Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου του,

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Μέ ἰδιαιτέραν χαράν καί βαθεῖαν συγκίνησιν παρακολουθοῦμεν, μετά τῆς τιμίας Συνοδείας μας, τήν ὡραίαν αὐτήν ἐκδήλωσιν τοῦ Λυκείου τῶν Ἑλληνίδων Πύργου καί μεταλαμβάνομεν ὀλίγον ἐκ τῆς ἰκμάδος καί τοῦ ἐνθουσιασμοῦ τῶν νεανίδων καί τῶν νέων πού συμμετέχουν εἰς τάς καλλιτεχνικάς ἐκδηλώσεις. Ἡ νέα γενεά ἀποτελεῖ τό μέλλον καί τοῦ τόπου σας, ἐξόχως δε ὅταν αὕτη διαπνέεται ἀπό ἁγνά αἰσθήματα καί ὑγιῆ ἰδεώδη, τά ὁποία ἀπορρέουν ἀπό τήν μελέτην καί τήν σπουδήν τοῦ λαϊκοῦ μας πολιτισμοῦ, τήν ἐκμάθησιν καί καλλιέργειαν τῆς μουσικοχορευτικῆς μας παραδό-σεως, καί τήν διατήρησιν καί ἀναβίωσιν τῶν ἠθῶν καί τῶν ἐθίμων τοῦ Γένους.

Ἀτυχῶς, σήμερον, εἰς μίαν ἐποχήν ἀμφισβητήσεως τῆς ἀξίας τῆς Παραδόσεως καί τῶν ἀξιῶν της ἡ ἐνασχόλησις μέ τά προαναφερ-θέντα θεωρεῖται, ὑπό τινων παρωχημένη, ἀφοῦ ἡ κυριαρχία τῆς χρησιμοθηρίας καί τοῦ ὑλισμοῦ ἀπωθεῖ τάς ὑψηλάς ἀξίας καί τόν πνευματικόν πολιτισμόν. Καί βεβαίως, ἡ γνησία Παράδοσις καί ὁ λαϊκός πολιτισμός τῆς Ρωμιοσύνης οὐδόλως περιορίζονται εἰς μόνην τήν διάστασιν τοῦ «φολκλόρ» (folklore), ἀλλά ἀποτελοῦν ἀντανά-κλασιν τῆς συλλογικῆς μνήμης, τῆς κοινοτικῆς ζωῆς καί τοῦ ἠθικοῦ αἰσθητηρίου τοῦ Γένους καί ἀνήκουν εἰς τόν πυρήνα τοῦ ἐνιαίου ἀρχαιοελληνικοῦ, βυζαντινοῦ καί νεωτέρου πολιτισμοῦ μας.

Αὐτήν τήν μοναδικότητα καί τόν πλοῦτον τῆς λαϊκῆς πολιτι-στικῆς κληρονομίας μας συνέλαβε καί ἡ ἀείμνηστος Καλλιρρόη Σιγανοῦ-Παρέν, αὐτή ἡ σπανία προσωπικότης μέ τήν τεραστίαν προσφοράν εἰς τήν κοινωνίαν καί τόν πολιτισμόν, καί ἵδρυσε τό «Λύκειον τῶν Ἑλληνίδων» εἰς τάς ἀρχάς τοῦ 1911, μέ σκοπόν τήν μελέτην, διάσωσιν καί διατήρησιν τῆς μουσικοχορευτικῆς παραδό-σεως, τῶν ἠθῶν καί τῶν ἐθίμων τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλά καί τήν προώθησιν θεμάτων τῆς ἱσότητος τῶν δύο φύλων. Εἰς τήν ἐποχήν μας, ὅπου ἡ βία κατά τῶν γυναικῶν ἀποτελεῖ ἀπειλητικόν καί ἀποκρου-στικόν φαινόμενον, δέν πρέπει νά λησμονῶμεν τούς ἀγώνας καί τήν προσφοράν τῆς Καλλιρρόης Παρρέν. Ἀσφαλῶς, ἡ συνεισφορά τοῦ Λυκείου τῶν Ἑλληνίδων δέν περιορίσθηκε μόνον εἰς τά στενά πλαίσια τῶν πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων, ἀλλά ἐστήριξε τό Γένος εἰς δυσκόλους ἠθικῶς καί ὑλικῶς στιγμάς τῆς ἱστορίας του.

Μέλος αὐτῆς τῆς μεγάλης οἰκογενείας τοῦ Λυκείου τῶν Ἑλληνίδων, μέ ζωήν καί ἱστορίαν πλέον τῶν ἑκατόν ἐτῶν, καθώς ἱδρύθη τό 1922, τυγχάνει καί τό τοπικόν παράρτημα τοῦ Πύργου, τό ὁποῖον, καί πάλιν, ὑπῆρξεν ἔργον δύο σημαντικῶν γυναικῶν τῆς ἐποχῆς, τῆς Φανῆς Γιαννοπούλου καί τῆς πρώτης Προέδρου αὐτοῦ Θεανοῦς Λεονταρίτου-Παπακωνσταντίνου. Παρά τήν προσωρινήν διακοπήν, ἕνεκα τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς, τό ἐνταῦθα Παράρτημα τοῦ Λυκείου τῶν Ἑλληνίδων ἀπετέλεσε σταθμόν ὄχι μόνον εἰς τά πολιτιστικά πράγματα τῆς μείζονος περιοχῆς, καθώς, πέραν τῶν ἐπιτυχῶν καλλιτεχνικῶν καί πολιτιστικῶν δράσεων, εἶχε πλουσίαν παρουσίαν καί εἰς τόν κοινωνικόν τομέα. Αὐτήν τήν ἀγλαόκαρπον πορείαν συνεχίζει καί σήμερον τό Τοπικόν Παράρτημα τοῦ Λυκείου τῶν Ἑλληνίδων Πύργου, μέ ἐξαίρετον παρουσίαν εἰς τά πολιστιστικά δρώμενα τῆς Ἑλλάδος ἀλλά καί τοῦ ἐξωτερικοῦ, διό καί ἐπαινοῦμεν καί εὐλογοῦμεν πατρικῶς τήν ἐξαίρετον Πρόεδρον τοῦ Εὐγενεστάτην κυρίαν Αἰκατερίνην Παρασκευοπούλου, τό Διοικητικόν Συμβούλιον, ὡς καί πάντα τά μέλη τοῦ Λυκείου, διά τήν ἀφοσίωσίν των εἰς τόν σκοπόν τῆς διατηρήσεως καί προβολῆς τῆς πολιτιστικῆς κληρονομίας τοῦ Γένους.

Μέ αὐτάς τάς ὀλίγας σκέψεις, κατακλείομεν τόν σύντομον αὐτόν χαιρετισμόν, μεταφέρομεν εἰς ἅπαντας τήν στοργήν καί τό ἐνδιαφέρον τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλά καί τήν πατρικήν προτροπήν εἰς τά μέλη τοῦ Λυκείου τῶν Ἑλληνίδων, καί δή εἰς τούς νέους καί τάς νεάνιδας, νά συνεχίζουν, μετά τῆς ἰδίας καί πλείονος ζέσεως καί ἀγάπης, τήν συμμετοχήν των εἰς τάς δραστηριότητας τοῦ Σωματείου αὐτοῦ, πρός μελέτην, διαφύλαξιν καί προαγωγήν τοῦ θησαυροῦ τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομίας. Σας εὐχαριστοῦμεν διά τήν προσοχήν σας!

Περισσότερες φωτογραφίες: