Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών επισκέφθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, πρώτης ημέρας της τριημέρου επισκέψεώς του στην Ελλάδα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.

Τον Παναγιώτατο υποδέχθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, ο οποίος, αφού τον καλωσόρισε, αναφέρθηκε στην ιερά θαυματουργή εικόνα της Παναγίας «Άξιον Εστι» που φιλοξενήθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό τις προηγούμενες μέρες, τονίζοντας πως «η ἀθρόα προσέλευσις ἀναριθμήτων εὐλαβῶν Χριστιανῶν ἵνα ἀποδώσουν τῇ Μητρί τοῦ Θεοῦ καρδιοπόθητον ἀσπασμόν, τά αἰσθήματα βαθείας ἀγάπης, τιμῆς καί ἀφοσιώσεως πρός τό Πρόσωπον τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων καί ἡ ἐκδήλωσις τοῦ σεβασμοῦ αὐτῶν πρός τήν Ἁγίαν ἡμῶν Ἐκκλησίαν, τήν τροφόν τοῦ Γένους ἡμῶν, ταῦτα πάντα καί ἕτερα πολλά, ἐγένοντο ἀφορμή εὐχαριστίας καί δοξολογίας τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ τῶν πατέρων ἡμῶν, Ὅστις ἐνοικεῖ ἐν ταῖς καρδίαις τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ μας. Καί ἐκτός τούτου ἐνεθάρρυναν καί ἐνεδυνάμωσαν ἡμᾶς εἰς τό ἔργον τῆς ταπεινῆς ἡμῶν διακονίας καί ἔδωκαν ἡμῖν ἐπί πλεῖον ἔμπνευσιν διά τήν, χάριτι Θεοῦ, συνέχισιν αὐτῆς ἐπί τά βελτίω, εἰς δόξαν τοῦ ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν καί εὔκλειαν τῆς Ἐκκλησίας Αὐτοῦ».

Ο Μακαριώτατος τόνισε, επίσης: «Προσέτι, χαιρόμεθα ἰδιαιτέρως, Παναγιώτατε, διότι ἡ ἐπίσκεψις Ὑμῶν αὕτη εἰς τήν Ἀποστολικήν ταύτην Ἐκκλησίαν τῶν Ἀθηνῶν συνδέεται μέ ἕνα εὐχάριστον ἀπό πάσης ἐπόψεως γεγονός. Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή, κατόπιν προτάσεως τῆς ἡμῶν Μετριότητος καί συγκαταθέσεως τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, ἀπεφάσισεν ὅπως παραχωρήσῃ εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου, ἐπί τῆς λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, διά τάς λειτουργικάς ἀνάγκας τῆς καθ’ Ὑμᾶς πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ χαρά Ὑμῶν τε καί ἡμῶν ἐστι πεπληρωμένη. Καθότι, ὡς γνωρίζετε πάνυ καλῶς, τόσον ἡμεῖς προσωπικῶς, ὅσον καί ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συμπαριστάμεθα παντοιοτρόπως καί ὅση ἡμῖν δύναμις τῇ Μεγάλῃ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Διό καί συμπορευόμεθα μεθ’ Ὑμῶν εἰς τήν, οὐχί σπανίως, δυσανάβατον ὁδόν τῆς ἱστορικῆς πορείας τῆς Ἐκκλησίας «ἀφορῶντες εἰς τόν τῆς πίστεως ἀρχηγόν καί τελειωτήν Ἰησοῦν» (Ἑβρ. 12, 2), Ὅστις ἐστίν ἡ κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας (Ἐφεσ. 1, 22), ἡ ἐλπίς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς, ὁ ὤν καί ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμενος».

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε: «Ὅθεν, Παναγιώτατε, μετ’ ἀδελφικῆς ἀγάπης καί τιμῆς ἐπευχόμεθα Ὑμῖν ὅπως ὁ Ἀναστάς Κύριος διαφυλάττῃ Ὑμᾶς ὑγιαίνοντα καί μακροημερεύοντα ἵνα προσφέρητε «τοῖς μακράν καί τοῖς ἐγγύς» (Ἐφεσ. 2, 17) τό ἀνέσπερον καί ἱλαρόν Φῶς τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως καί τήν μαρτυρίαν τῆς Ἐκκλησίας περί τῆς Ζωῆς καί τῆς Ἀληθείας. Τοὐτέστιν περί τῆς ἐν ἡμῖν Ἐλπίδος (Α’ Πέτρ. 3, 15) καί τῆς καινῆς βιοτῆς, ἡ ὁποία ἐξανέτειλεν ἀπό τοῦ κενοῦ Τάφου τοῦ Ζωοδότου. Ὁ Κύριος τῆς Δόξης, ὁ Ἐσταυρωμένος καί Ἀναστάς Ποιμήν καί Ἐπίσκοπος τῶν ψυχῶν ἡμῶν ἦν, ἔστιν καί ἔσται μεθ’ ἡμῶν καί ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἐπιδαψιλεύων ἡμῖν τήν εἰρήνην καί τήν ἀγάπην Αὐτοῦ, ἥτις ἐστίν ὁ σύνδεσμος τῆς τελειότητος (Κολ. 3, 14). Καλῶς ὡρίσατε Παναγιώτατε! Χριστός Ἀνέστη!».

Στην αντιφώνησή του ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στην αγάπη και στον σεβασμό του Αρχιεπισκόπου προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο από την εποχή που ήταν Μητροπολίτης Θηβών και τον διαβεβαίωσε ότι υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση και αγάπη. Τον ευχαρίστησε, ακόμη, για την στήριξη και την συνδρομή της Εκκλησίας της Ελλάδος προς το Πατριαρχείο και κυρίως για την οικονομική στήριξη των επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Εξέφρασε, επίσης, την ευγνωμοσύνη του για την παραχώρηση του ιστορικού Ναού του Αγίου Νικολάου. Αναφέρθηκε, επιπροσθέτως, στο πρόσωπο του Μητροπολίτη Λαοδικείας κ Θεοδώρητου, Διευθυντή του Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα, τονίζοντας πως είναι μία γέφυρα αγαπητικής συνεργασίας των δύο Εκκλησιών και χαίρει της εκτίμησης και των δύο. Παράλληλα, ο Πατριάρχης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Ελεήμονα Εταιρεία Αθηνών Γηροκομείο-Πτωχοκομείο και τον πρόεδρό της Σπύρο Χαμακιώτη και τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Κωνσταντίνο Μπακογιάννη για την συμβολή τους στην παραχώρηση του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πτωχοκομείου.

Τον Πατριάρχη συνόδευαν οι Μητροπολίτες Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Διευθυντής του Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα, Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, οι Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχης κ. Αέτιος, Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου, και Τριτεύων κ. Καλλίνικος.

Παρέστησαν, ακόμη, ο Συνοδικός Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος, ο Πρωτοσύγκελλος της Αρχιεπισκοπής, Αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης, ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος, Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Ανδριόπουλος, Διευθυντές Υπηρεσιών και κληρικοί της Αρχιεπισκοπής και Γραμματείς της Ιεράς Συνόδου.

Ακολουθεί αναλυτικά η Αντιφώνηση του Παναγιωτάτου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά την επίσκεψή του στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών:

«Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, σεπτὲ καὶ λίαν ἀγαπητὲ Ἀδελφὲ καὶ Συλλειτουργὲ κ. Ἱερώνυμε,

Γνωρίζομεν τὴν πολλὴν ἀγάπην τὴν ὁποίαν παλαιόθεν, ἤδη ἀπὸ Μητροπολίτης Θηβῶν καὶ Λεβαδείας, τρέφετε πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ τὸν πρὸς αὐτό, ὡς τὴν πάντων ἡμῶν κοινὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν, σεβασμόν. Ἔχομεν ἀσφαλῶς πολλὰς κατὰ καιροὺς ἁπτὰς ἀποδείξεις αὐτῶν τῶν εἰλικρινῶν αἰσθημάτων Σας. Καὶ Σᾶς διαβεβαιοῦμεν ὅτι καὶ Ὑμεῖς χαίρετε τῆς πολλῆς καὶ ἐκτενοῦς ἀγάπης καὶ βαθείας ἐκτιμήσεως ἀπὸ μέρους τόσον ἡμῶν προσωπικῶς, ὅσον καὶ πάντων τῶν ἐν Φαναρίῳ συγκυρηναίων Ἀδελφῶν. Γνωρίζομεν ὅτι συμπάσχετε μαζί μας καὶ ἔχετε ἀδελφικὴν ἐγρήγορσιν καὶ ἀγωνίαν διὰ τὴν ὅλην πορείαν τῶν πραγμάτων τοῦ μαρτυρικοῦ Πατριαρχικοῦ ἡμῶν Θρόνου. Εὑρίσκεσθε παρὰ τὸ πλευρόν μας, ἕτοιμος νὰ συνδράμετε προθύμως μετὰ τῶν περὶ Ὑμᾶς Ἱερωτάτων Ἀδελφῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τὰς πολλὰς ἀνάγκας ἡμῶν. Ἰδιαιτέρως εὐγνωμονοῦμεν διὰ τὴν κάλυψιν τῶν μισθολογικῶν ἀναγκῶν πολλῶν Κληρικῶν ἀπεσπασμένων εἰς οἰκονομικῶς ἀσθενεῖς Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου ἀνὰ τὸν κόσμον. Χωρὶς αὐτὴν τὴν γενναιόδωρον Υμετέραν συνδρομὴν, ἡ λειτουργία τῶν Μητροπόλεων αὐτῶν θὰ καθίστατο ἐξόχως προβληματική. Καὶ βεβαίως δὲν λησμονοῦμεν καὶ τὴν λοιπὴν μόνιμον καὶ ἔκτακτον ἐπικουρίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὰς ἱεραποστολικὰς ἡμῶν προσπαθείας εἰς τὴν Ἀσίαν καὶ ἀλλαχοῦ, ἥτις παρέχεται τῇ προθύμῳ εὐλογίᾳ καὶ προτροπῇ τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος.

Ἀλλ᾽ ἤδη, Μακαριώτατε ἅγιε Ἀδελφέ, ἐκορυφώσατε τὰς ἐκδηλώσεις τῆς πρὸς τὴν ποτνίαν Μητέρα Ἐκκλησίαν ἀγάπης Σας, προβάντες εἰς τὴν παραχώρησιν εἰς τὸν Θρόνον ἱεροῦ θυσιαστηρίου ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καὶ δὴ εἰς τὸ κέντρον τοῦ Κλεινοῦ Ἄστεως, τοῦ Ἱεροῦ δηλονότι Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἐπὶ τῆς Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας. Ναοῦ ἱστορικοῦ, θαυμασίας Βυζαντινῆς ναοδομίας, πλησίον τοῦ διοικητικοῦ κέντρου τῆς Χώρας καὶ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μὲ εὔκολον πρόσβασιν πανταχόθεν. Πρὸς τούτοις δὲ καὶ ἐφημερίου τῆς Θεοσώστου Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πρὸς κάλυψιν τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν αὐτοῦ. Τί εἴπωμεν καὶ τί λαλήσωμεν, ἅγιε Ἀδελφέ; Τίνα λόγον νὰ εἴπωμεν τῆς εὐγνωμοσύνης ἀντάξιον; Ἐθεραπεύσατε μίαν ἀνάγκην ἡμῶν νὰ ἔχωμεν καὶ ἡμεῖς ἐν Ἀθήναις ἕν μόνιμον ὁρατὸν σημεῖον τῆς λειτουργικῆς ἑνότητος τοῦ Οἰκουμε-νικοῦ Πατριαρχείου μετὰ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς ἀμοιβαίας ἐν Χριστῷ ἀγάπης, ἕνα σύνδεσμον εἰρήνης καὶ ἀδελφικῆς ἀλληλοπεριχωρήσεως. Μὲ τὴν θεοφιλῆ αὐτὴν χειρονομίαν Σας, Μακαριώτατε, θὰ μακαρίζεσθε εἰς αἰῶνας!

Εἶναι γνωστὸν τοῖς πᾶσι, Μακαριώτατε, ὅτι περιβάλλετε μὲ πολλὴν ἀγάπην τὸν Ἱερώτατον Μητροπολίτην Λαοδικείας κ. Θεοδώρητον, Διευθυντὴν τοῦ Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκου-μενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Ἀθήναις, καὶ πολλὰς τιμὰς ἔχετε δαψιλεύσει εἰς τὸ πρόσωπόν του. Ὁ Μητροπολίτης Θεοδώρητος, φύσει εὐγενής, διακριτικὸς καὶ συνεργάσιμος, εἶναι μία ζῶσα γέφυρα ἀγαπητικῆς συνεργασίας μεταξὺ ἡμῶν καὶ Ὑμῶν καὶ χαίρει τῆς ἐμπιστοσύνης ἀμφοτέρων τῶν μερῶν. Εἴμεθα εὐτυχεῖς, διότι ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του ὡς Διευθυντοῦ τοῦ ἡμετέρου Γραφείου, ἀνεθερμάνθησαν πλήρως καὶ ἐπὶ τὸ ἁρμονικότερον αἱ σχέσεις τοῦ Γραφείου μετὰ τῆς καθ᾽ Ὑμᾶς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πρὸς δόξαν Θεοῦ.

Τὴν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καὶ ἡμῶν προσωπικῶς ἐκφράζομεν ἐπίσης πρὸς τὸ ὑπὸ τὴν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμοτάτου κ. Σπύρου Χαμακιώτη Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ἑλεήμονος Ἑται-ρείας, εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκει ἡ ἰδιοκτησία τοῦ Ναοῦ, καθὼς καὶ πρὸς τὸν Ἐντιμότατον Δήμαρχον Ἀθηναίων κ. Κωσταντῖνον Μπακο-γιάννην διὰ τὴν καθοριστικὴν συμβολήν των εἰς τὴν ἀπρόσκοπτον διαδικασίαν παραχωρήσεως τοῦ Ναοῦ.

Μακαριώτατε!

Ἡ συμβολικὴ αὐτὴ τελετὴ παραδόσεως τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, λαμβάνουσα χώραν ἐντὸς τῆς ὁλοφώτου καὶ ἑορταστικῆς περιόδου τοῦ Πεντηκοσταρίου, ἔχει χρῶμα ἀναστάσιμον καὶ προξενεῖ χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν! Αὐτὴν τὴν πασχάλιον εὐφροσύνην εὐχόμεθα δαψιλῆ καὶ μόνιμον τόσον εἰς Ὑμᾶς Μακαριώτατε καὶ εἰς τὸ θεοσεβὲς ποίμνιον τῆς καθ᾽ Ὑμᾶς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ ὅλον τὸ πλήρωμα τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅσον καὶ εἰς πάντας ὅσοι συνετέλεσαν εἰς τὴν εὐτυχῆ ἔκβασιν τῆς θεοφιλοῦς καὶ φιλογενοῦς αὐτῆς ἐνεργείας! Πολλὰ καὶ εὐλογημένα τὰ ἔτη Σας, Μακαριώτατε! Χριστὸς Ἀνέστη!».

Περισσότερες φωτογραφίες: