Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Στις 19 Φεβρουαρίου οι εκλογές για την κατάρτιση του τριπροσώπου στη Μητρόπολη Πάφου

Οι εκλογές με καθολική ψηφοφορία για την κατάρτιση του τριπροσώπου, από το οποίο θα προκύψει ο διάδοχος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου στον κενωθέντα θρόνο της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, θα διεξαχθούν την Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2023. Περί της διαδικασίας εκλογής, ενημερώνει ο Μακαριώτατος κ.κ. Γεώργιος, με Εγκύκλιο που εξέδωσε την Τρίτη, 17 Ιανουαρίου.

Ακολουθεί αναλυτικά η Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιος περί εκλογής Μητροπολίτου Πάφου:

†ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου, καί Τοποτηρητής τοῦ κενωθέντος Μητροπολιτικοῦ Θρόνου Πάφου,

παντί τῷ χριστεπωνύμῳ πληρώματι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πάφου, Χάριν καί εἰρήνην ἀπό τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ ἡμῶν.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἀπὸ τῆς 24ης Δεκεμβρίου παρελθόντος ἔτους  ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἀπείρῳ Αὐτοῦ ἀγάπῃ ἐκάλεσέ με εἰς τὴν ποιμαντικὴν πηδαλιουχίαν τοῦ ἱστορικοῦ καὶ παλαιφάτου θρόνου τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, εἰς διαδοχὴν τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β΄.

Ὡς ἐκ τῆς τοιαύτης κλήσεως, ὁ Μητροπολιτικός θρόνος Πάφου, τὸν ὁποῖον  πάσῃ δυνάμει καὶ εὐσεβῶς διηκόνησα καὶ περιπαθῶς ἠγάπησα, ἐκενώθη.

Διό, ἐνεργοῦντες διὰ τὴν πλήρωσιν τοῦ θρόνου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πάφου, κατὰ τὰ διατεταγμένα ὑπὸ τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀπολύομεν τὴν παροῦσαν Ἐγκύκλιον δι’ ἧς καλοῦμεν ὑμᾶς, ἵνα ἐν φόβῳ Θεοῦ καὶ ἀγάπῃ ἐκλέξητε, κατὰ τὸν ὁριζόμενον ἐν αὐτῇ τρόπον, τὸ πρόσωπον, τὸ θεωρούμενον ὑφ’ ὑμῶν ὡς τὸ καταλληλότερον νὰ προταθῇ εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον πρὸς ἐκλογὴν αὐτοῦ ὡς νέου Μητροπολίτου Πάφου.  

Συμφώνως τῷ Καταστατικῷ Χάρτῃ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ἡ διαδικασία ἐκλογῆς, πρός ἀνάδειξιν νέου Μητροπολίτου, χωρεῖ εἰς δύο στάδια:

α) τήν κατάρτισιν τριπροσώπου, διά καθολικῆς ψηφοφορίας, καί

β) τήν ἐκλογήν τοῦ Μητροπολίτου ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Οὕτως, αἱ ἐκλογαί πρός κατάρτισιν τοῦ τριπροσώπου θά διεξαχθῶσι, διά καθολικῆς μυστικῆς ψηφοφορίας, τήν Κυριακήν, 19 Φεβρουαρίου, μεταξύ τῶν ὡρῶν 10 π.μ. καί 5 μ.μ., μετά διαλείμματος μίας ὥρας μεταξύ τῶν ὡρῶν 1 μ.μ. καί 2 μ.μ.

Δικαίωμα ψήφου πρός τοῦτο κέκτηνται πάντες οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἡλικίας ἄνω τῶν 18 ἐτῶν, κάτοικοι τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Πάφου καί οἱ διαμένοντες μονίμως, ἀπό ἑνός τοὐλάχιστον ἔτους, εἰς τήν Μητροπολιτικήν Περιφέρειαν Πάφου, πλήν τῶν προσφύγων.

Κατά τήν ἡμερομηνίαν ταύτην, λοιπόν, κλῆρος καί λαός, προσερχόμενοι εἰς τά ὁρισθησόμενα λίαν προσεχῶς ἐκλογικά κέντρα, θά ψηφίσωσιν ἀπ’ εὐθείας ἕν πρόσωπον τῆς ἐπιλογῆς των.

Πρός διευκόλυνσιν τοῦ πληρώματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πάφου, διηυθετήσαμεν ὥστε, κατά τήν ἐκλογήν, νά λειτουργήσῃ ἀριθμός ἐκλογικῶν κέντρων, οὕτως ὥστε, οἱ ἐκλογεῖς νά ψηφίσωσιν εἰς τό πλησιέστερον πρός τόν τόπον διαμονῆς των ἐκλογικόν κέντρον. Διά τούς αὐτούς λόγους θά καταρτισθῶσιν ἐκλογικοί κατάλογοι δι’ ἕκαστον ἐκλογικόν κέντρον.

Ὁ κατάλογος τῶν ψηφοφόρων ἑκάστου ἐκλογικοῦ κέντρου θά δημοσιευθῇ, δι’ ἀναρτήσεως αὐτοῦ εἰς τούς ἱερούς ναούς τῶν ἐνοριῶν καί Κοινοτήτων τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Πάφου. Πᾶς ἔχων ἔννομον συμφέρον δικαιοῦται νά ὑποβάλῃ εἰς τόν Τοποτηρητήν, ἐντός τριῶν ἡμερῶν ἀπό τῆς ἀναρτήσεως τοῦ καταλόγου, διά τοῦ ἱερέως τῆς ἐνορίας ἤ Κοινότητός του, ἔγγραφον ἔνστασιν ἐπί τοῦ καταλόγου. Ὁ Τοποτηρητής δέ, μετ’ ἐξέτασιν τῶν ἐνστάσεων, ἀποφαίνεται, ᾐτιολογημένως καί ἀνεκκλήτως, ἐπ’ αὐτῶν, πέντε ἡμέρας τό ἀργότερον πρό τῆς καθορισθείσης πρός ἐκλογήν τοῦ τριπροσώπου ἡμερομηνίας.

Διά τήν ὁμαλήν τήρησιν τῆς ὅλης ἐκλογικῆς διαδικασίας δύναται ὁ Γενικός Ἔφορος τῶν ἐκλογῶν νά συνεργάζηται, ὅπου θεωρεῖ τοῦτο ἀναγκαῖον, μετά τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν τοῦ Κράτους. Γενικόν δ’ Ἔφορον τῶν ἐκλογῶν ὁρίζομεν τόν κ. Ἰωάννην Χαριλάου, Διευθυντήν τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Τμήματος τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου.

Ἡ Ἐφορευτική Ἐπιτροπή ἑκάστου ἐκλογικοῦ κέντρου θά ὁρισθῇ ὑφ’ ἡμῶν.

Ἕκαστον ψηφοδέλτιον θά εἶναι λευκόν, φέρον τήν διά τούς σκοπούς τῆς ἐκλογῆς ταύτης ἐκδοθεῖσαν εἰδικήν σφραγῖδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Εἰς τό ψηφοδέλτιον τοῦτο ὁ ψηφοφόρος θά ἀναγράψῃ ἰδιοχείρως τό ὄνομα τοῦ πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμου τῆς προτιμήσεώς του. Ἐάν ὁ ψηφοφόρος ἀδυνατῇ νά ἐκφράσῃ γραπτῶς τήν βούλησίν του, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς ὑποχρεοῦται νά ἀναγράψῃ εἰς τό ψηφοδέλτιον τό ὄνομα, τό ὑποδειχθέν ὑπό τοῦ εἰρημένου ψηφοφόρου.

Μετά τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς καταμετρήσεως τῶν ψήφων εἰς τά ἐκλογικά κέντρα, τά ἀποτελέσματα τῆς ψηφοφορίας θά ἀποσταλοῦν εἰς ἡμᾶς. Οἱοσδήποτε ψηφοφόρος δύναται ὅπως ὑποβάλῃ ἐντός τριῶν ἡμερῶν, εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον, ἐνστάσεις περί τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας.

Ἐντός πέντε ἡμερῶν, ἀπό τῆς παρελεύσεως τῆς προθεσμίας ὑποβολῆς τῶν ἐνστάσεων, ἡ Ἱερά Σύνοδος θά συνέλθῃ καί θά ἀποφανθῇ ὁριστικῶς ἐπ’ αὐτῶν, θά προχωρήσῃ δέ, μετά ταῦτα, εἰς τήν ἐπικύρωσιν τῶν ἀποτελεσμάτων καί τήν κατάρτισιν τοῦ τριπροσώπου, ἐκ τῶν τριῶν πλειονοψηφισάντων προσώπων. Εἰς περίπτωσιν ἰσοψηφίας, θά διενεργηθῇ κλήρωσις ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἑντός τριῶν ἡμερῶν, ἀπό τῆς καταρτίσεως τοῦ τριπροσώπου, ἡ Ἱερά Σύνοδος θά συγκληθῇ πρός ἐκλογήν τοῦ Μητροπολίτου Πάφου.

Σημειωτέον ὅτι αἱ Ἐγκύκλιοι καί πᾶσαι αἱ τυχόν ἐκδοθησόμεναι ἀνακοινώσεις, αἱ σχετιζόμεναι μετά τῆς ἐκλογῆς τοῦ νέου Μητροπολίτου Πάφου, θά δημοσιεύωνται εἰς τήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου (www.churchofcyprus.org.cy), εἰς τήν ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεως (www.impaphou.org) καί εἰς τό Κυπριακόν Πρακτορείον Εἰδήσεων (www.cna.org.cy). Καί ταῦτα μέν ἡμεῖς, ἡ δέ Χάρις καί εὐλογία τοῦ Θεοῦ εἴησαν ἀεί μετά πάντων ὑμῶν.

Διάπυρος πρός Θεόν Εὐχέτης

+ ο Κύπρου Γεώργιος

Τοποτηρητής τοῦ Μητροπολιτικοῦ Θρόνου Πάφου.