Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Η θερινή πανήγυρη και τα θυρανοίξια της Σκήτης του Αγίου Σπυρίδωνος Χάλκης

Το θαύμα της ομματώσεως του τυφλού από τον Άγιο Σπυρίδωνα εορτάστηκε την Τετάρτη, 13 Ιουλίου, στην φερώνυμη Ιερά Πατριαρχική Σκήτη της Χάλκης, της οποίας η φροντίδα έχει αντατεθεί στην Θεολογική Σχολή, με την τέλεση πανηγυρικού Όρθρου και Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, προεξάρχοντος του Καθηγουμένου, Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αραβισσού κ. Κασσιανού, ο οποίος τέλεσε επίσης τα θυρανοίξια του ανακανισμένου ναού της Σκήτης.

Συμπροσευχόμενος παρέστη ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος κ. Νεκτάριος, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου ενώ το ιερό αναλόγιο διηκόνησε ο Μουσικολ. κ. Ευάγγελος Κίσσας.

Μετά το πέρας της Λειτουργίας, ο Θεοφιλέστατος, κατά την ομιλία του, εξέφρασε την χαρά του για την ανακαίνιση της Σκήτης και την ευγνωμοσύνη του προς τους δωρητές.

Αναλυτικά η ομιλία του Επισκόπου Αραβισσού:

«Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριε, Ἐπίτροπε τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα

Σεβαστοὶ πατέρες

ἀδελφοὶ ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοί,

Κατὰ τὴν λαμπρὰν ταύτην ἡμέραν, κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ Ἐκκλησία τιμᾷ τὴν ἀνάμνησιν τοῦ γενομένου ὑπὸ τοῦ ἐν Ἀγίοις Πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος θαύματος τῆς ὀμματώσεως τοῦ Τυφλοῦ, ἡ Ἱερὰ ἡμῶν αὕτη Πατριαρχικὴ καὶ Σταυροπηγιακὴ Σκήτη τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος ἄγει ἑορτὴν χαρμόσυνον καὶ συγκαλεῖται πάντας ἡμᾶς εἰς τὴν παροῦσαν πανηγυρικὴν λατρευτικὴν σύναξιν. Ἡ ἀνάμνησις ἑκάστου θαύματος, ὅπως καὶ τοῦ σήμερον τιμωμένου, ἀποτελεῖ ὑπόμνησιν τῶν εὐεργεσιῶν τοῦ Θεοῦ, διὰ τῶν πρεσβειῶν τῶν Ἁγίων, εἰς τὴν ζωὴν τοῦ ἀνθρώπου, συνεχῆ ὑπενθύμισιν τῆς πανσθενουργοῦ δυνάμεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, τοῦ κατευθύνοντος τὰ ἀνθρώπινα πράγματα κατὰ τὰς ἀνεξιχνιάστους βουλὰς αὐτοῦ, προκείμενου «πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν».

Πλὴν ὅμως, κατὰ τὴν σημερινὴν ἡμέραν, ἡ καθ΄ ἡμᾶς Ἱερὰ αὕτη Πατριαρχικὴ Σκήτη ἑορτάζει «θαῦμα ἐν θαύματι διπλοῦν». Διότι τῷ ὄντι περὶ θαύματος πρόκειται, ἐνεργουμένου θείᾳ Χάριτι καὶ δυνάμει, ὅτι κατ΄ αὐτοὺς τοὺς δυσχειμέρους καιροὺς ἐπετεύχθη καὶ ἐντὸς ὀλίγων μόνον μηνῶν ἀπεπερατώθη ἡ ἐκ βάθρων ἀνακαίνισις τῆς πρότερον ἑτοιμορρόπου ταύτης Σκήτης. Δόξαν καὶ εὐχαριστίαν ἀναπέμπομεν ἐν πρώτοις εἰς τὸν ἐν Τριάδι προσκυνητὸν Θεὸν ἡμῶν, τὸν καταξιώσαντα ἡμᾶς ἀναλαβεῖν καὶ περατῶσαι τὸ παρὸν ἔργον εἰς δόξαν τοῦ ἁγίου ὀνόματος Αὐτοῦ.  Αἶνον ὅμως χαριστήριον πλέκομεν καὶ πρὸς τὸν πάτρωνα καὶ Ἔφορον τοῦ ἱεροῦ τούτου σκηνώματος, τὸν θαυματουργὸν Ἅγιον Σπυρίδωνα, διὰ τῶν πρεσβειῶν τοῦ ὁποίου ἤχθη εἰς αἴσιον πέρας τὸ μετὰ πολλῶν δυσκολιῶν καὶ ἀμφιβολιῶν ἀρξάμενον τοῦτο ἔργον. Δόξα τῷ ἁγίῳ Θεῷ, τῶ ἐνδοξαζομένῳ ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ!

Καὶ μετὰ Θεόν, λόγον ὀφειλετικῆς εὐχαριστίας ἐκφράζομεν πρὸς τοὺς ἀρωγοὺς καὶ παραστάτας ἡμῶν κατὰ τὴν ἐξέλιξιν τοῦ παρόντος ἀνακαινιστικοῦ ἔργου. Καὶ κατὰ χρέος ὁ λόγος πρῶτον βαίνει πρὸς εὐγνώμονα ἔκφρασιν σεβασμοῦ καὶ εὐχαριστιῶν πρὸς τὸν προστάτην καὶ κηδεμόνα τοῦ ἱεροῦ τόπου τούτου, τὴν Αὐτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητα, Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, διὰ τῶν εὐχῶν καὶ τῆς ἀδιαλείπτου πατρικῆς μερίμνης τοῦ Ὁποίου ἤρχισε καὶ ἐπερατώθη τὸ ἱερὸν τοῦτο ἔργον. Χάριτας ὀφείλομεν καὶ εἰς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Ἀπόστολον, Πρόεδρον τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διὰ τὴν ἀγαστὴν καὶ κατὰ πάντα ὁμαλὴν συνεργασίαν.

Βαθεία εὐγνωμοσύνη πληροῖ ἐπίσης τὴν καρδίαν ἡμῶν διὰ τὸ πρόσωπον τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου, ἐπὶ τῇ γενομένῃ εὐγενεῖ αὐτοῦ δωρεᾷ πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ ἔργου. Ὁ ἅγιος Ἀμερικῆς ἠγάπησε τὴν Ἱερὰν Σκήτην ταύτην ἀπὸ τῶν ἐτῶν τῆς ἐνταῦθα διακονίας του ἐν τῇ Ἱερᾷ Θεολογικῇ Σχολῇ, καὶ νῦν ἐκ τοῦ περισσεύματος τῆς ἀγάπης του ταύτης, μαθὼν περὶ τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ ἱεροῦ τούτου χώρους, προσέδραμε ἀρωγὸς τῆς ταπεινῆς ἡμῶν προσπαθείας. Κύριος ὁ Θεὸς ἐνισχύοι τὴν Ἀρχιερατικὴν αὐτοῦ πορείαν καὶ διακονίαν ἐν παντί.

Εὐχαριστίαι ἐκφράζονται ἐπίσης πρὸς τὸν Δήμαρχον Πυλαίας-Χορτιάτη Ἀξιότιμον κύριον Ἰγνάτιον Καϊτεζίδην διὰ τὴν κατόπιν δικῶν του προφρόνων ἐνεργειῶν γενναίαν δωρεὰν τῆς ὑπ΄ αὐτὸν Ἀρχῆς πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ ἔργου τῆς ἀνακαινίσεως τῆς Σκήτης ἡμῶν. Ἡμεῖς προσωπικῶς, ἡ Ἱερὰ Θεολογικὴ Σχολή, ἀλλὰ καὶ ὁ ἱερὸς οὗτος τόπος δὲν θὰ λησμονήσωσι τὴν πολύτιμον βοήθειαν ταύτην, εἴμεθα δὲ βέβαιοι ὅτι διὰ τῶν πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος πᾶσα ἀγαθοδωρία θὰ συνοδεύει τὴν ζωὴν καὶ τὴν πορείαν αὐτοῦ.

Παρόμοιαν προθυμίαν νὰ ἐνισχύσωσι τὸ ἔργον τοῦτο διὰ σημαντικῆς ἐπίσης δωρεᾶς ἐπέδειξεν ὁ ἐκλεκτὸς γόνος τῆς Χάλκης, Ἐντιμ. κ. Περικλὴς Πασχαλίδης, Πρόεδρος τοῦ Συλλόγων τοῦ ἐν Ἀθήναις Χαλκινῶν, μετὰ τῆς συζύγου Σμαράγδας, πρὸς τοὺς ὁποίους ἐκφράζομεν κατὰ τὴν εὔσημον ταύτην στιγμὴν τὰς ὁλοθύμους εὐχαριστίας ἡμῶν, ἐπικαλούμενοι ἐπ΄ αὐτοῦ τὴν χάριν καὶ τὴν προστασίαν τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος.

Τέλος, ὁ λόγος ὀφειλετικῶς σπεύδει καὶ πρὸς εὐχαριστίαν ἑνὸς ἀκόμη μεγατίμου εὐεργέτου τῆς Ἱερᾶς ταύτης Σκήτης. Πρόκειται δι΄ ἕνα νεοφώτιστον μέλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τὴν Ἐντιμ. κ. Μαρριέτα-Χενζᾶ Atasayan, διὰ τῆς προθυμίας τῆς ὁποίας πρώτη ἀπ΄ ὅλους νὰ βοηθήσῃ πρὸς ἀνακαίνισιν τοῦ ἱεροῦ τούτου σεβάσματος, ἤρχισε ἡ ὅλη προσπάθεια, ἡ ὁποία ὡδήγησε εἰς τὴν λαμπρὰν ταύτην ἡμέραν, τῶν θυρανοιξίων τῆς ἄλλοτε ἐν δεινῇ καταστάσει οὔσης Σκήτης.

Παράλειψις θὰ ἦτο ἐπίσης νὰ μὴ μνημονεύσωμεν ἐν τῷ σημείῳ τούτῳ τοῦ Ἐργολάβου τοῦ παρόντος ἔργου Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Πορίδου, ὁ ὁποῖος μετὰ τοῦ περὶ αὐτὸν τεχνικοῦ συνεργείου εἰργάσθη μετὰ περισσοῦ ζήλου καὶ ἀφοσιώσεως διὰ τὴνἀρτίαν καὶ ἔγκαιρον παράδοσιν τοῦ ἔργου, ἐνῷ ἀντιμετώπισε πάντα τὰ ἀνακύψαντα κατὰ τὴν διάρκειαν αὐτοῦ προβλήματα, ὡς ἔμπειρος γνώστης τοιούτων θεμάτων.

Ἡ χάρις καὶ οἱ πρεσβεῖες τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος, Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος, τοῦ θαυματουργοῦ, νὰ σκέπουν τοὺς εὐσεβεῖς τούτους δωρητάς, ὅλους ὅσοι προσῆλθον ἀρωγοὶ ἡμῶν εἰς τὴν ἱερὰν ταύτην προσπάθειαν, ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς προσελθόντας ἵνα τιμήσωσι τὴν ἱερὰν ταύτην ἡμέραν, νὰ ἐκζητήσουν τὴν μεσιτεία καὶ τὴν Χάρι τοῦ Ἁγίου, τὴν ὁποία ἐπικαλούμεθα ἐφ΄ ἕνα ἕκαστον ὑμῶν, πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ὑμῶν. Ἀμήν».

Σημειώνεται ότι εκκλησιάστηκε μεγάλος αριθμός πιστών από τα Πριγκηπόννησα και την Πόλη, καθώς και προσκυνητές από την Ελλάδα, ενώ ακολούθησε δεξίωση στον αύλειο χώρο της Σκήτης.