ΕΛΛΑΔΑ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης με την Ιμβριακή Νεολαία Αθήνας και στην παρουσίαση του βιβλίου “Ιμβρίων ιερά”

Τη χαρά να συναντηθεί με συμπατριώτες του, καταγόμενους από την Ίμβρο, είχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κατά τη διάρκεια της επισκέψεώς του στην ελληνική πρωτεύουσα.

Την Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου, ο Παναγιώτατος κ.κ. Βαρθολομαίος συναντήθηκε με την Ιμβριακή Νεολαία της Αθήνας. Η συνάντηση έλαβε χώρα στην έδρα του Συλλόγου Ιμβρίων Αθηνών.

Την προηγούμενη ημέρα, Τετάρτη 24 του μηνός, παρέστη στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιμβρίων Ιερά. Εκκλησιαστικά έργα στους ενοριακούς ναούς της Ίμβρου» που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ποταμός / Potamos Publishers. Η βιβλιοπαρουσίαση φιλοξενήθηκε στην Αίθουσα Διδασκαλίας της Μουσικής Βιβλιοθήκης, στο Μέγαρο Μουσικής.

Ακολουθεί η προσφώνηση του Οικουμενικού Πατριάρχου κατά την παρουσίαση του βιβλίου:

«Τιμιώτατοι ἀδελφοί Ἱεράρχαι,

Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες,

Εὐγενεστάτη καί ἀγαπητή κυρία Χαλκιᾶ, μέ ὅλους τούς συντελεστάς τοῦ ἔργου «Ἰμβρίων Ἱερά»,

Ἐκλεκτή ὁμήγυρις,

Μέ πολλή χαρά συμμετέχουμε στήν ἀποψινή ἐκδήλωσι παρουσιάσεως τοῦ σπουδαίου βιβλίου «Ἰμβρίων Ἱερά. Ἐκκλησιαστικά ἔργα στούς ἐνοριακούς ναούς τῆς Ἴμβρου», ἀξιοθαυμάστου ἀποτελέσματος τῆς ἐπιστημοσύνης καί τῆς ὑπευθυνότητος, τοῦ ζήλου, τῆς ἐργατικότητος καί τῆς ἐπιμονῆς τῶν τριῶν Ἐλλογιμωτάτων μελῶν τῆς συγγραφικῆς ὁμάδος, τῆς κυρίας Εὐγενίας Χαλκιᾶ, Ἐπιτίμου Διευθυντρίας τοῦ Βυζαντινοῦ καί Χριστιανικοῦ Μουσείου τῶν Ἀθηνῶν, καί τῶν διδακτόρων, κυρίων Ἀντωνίου Μπεκιάρη καί Ἀντωνίου Τσάκαλου. Ἰδιαίτερος ἔπαινος ἀνήκει καί εἰς τούς λοιπούς συμβαλόντας εἰς τήν ἔρευναν καί τήν ἐπεξεργασίαν τοῦ ὑλικοῦ, καθώς καί εἰς τούς ὑπευθύνους τῶν Ἐκδόσεων «Ποταμός», μέ ἐπικεφαλῆς τόν κύριον Κωνσταντῖνον Παπαδόπουλον, διά τό μετά χεῖρας ἔξοχον προϊόν τῆς ἐκδοτικῆς πείρας καί φροντίδος των.

Πολλάς εὐχαριστίας ἀπευθύνομεν καί πρός τόν γενναιόδωρον χορηγόν τῆς ἐκδόσεως, τόν προφρόνως συμμετέχοντα εἰς τήν ἐκδήλωσίν μας Ἐντιμολογιώτατον Ἄρχοντα Ἀσηκρήτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, φίλτατον κύριον Ἐπαμεινώνδαν Πανταζό-πουλον, τόν ἐπιφανῆ οἰκονομολόγον καί τραπεζίτην, ὁ ὁποῖος σέβεται βαθύτατα τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἐπιδεικνύει ἰδιαιτέραν ἀγάπην διά τήν Ἴμβρον.

Εἶναι βέβαιον, ὅτι αἱ δύο Ἐλλογιμώταται εἰδικαί ὁμιλήτριαι ἐκ τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ χώρου, θά παρουσιάσουν ἐν συνεχείᾳ καί θά ἀναδείξουν ὅλας τάς σημαντικάς πτυχάς τοῦ βιβλίου, τό ὁποῖο προσετέθη εἰς τήν σειρά πολυτίμων συγχρόνων δημοσιευμάτων, ἀναφερομένων εἰς τήν ἱστορία καί τήν ἀρχαιολογία, εἰς τά ἐκκλησιαστικά πράγματα, τήν παιδεία, τό γλωσσικό ἰδίωμα, τή λαογραφία καί τόν πολιτισμό τῆς Ἴμβρου, τῆς ἱστορικῆς «παιπαλοέσσης» τοῦ Ὁμήρου, ὅπου ὁ ὁμιλῶν εἶδε διά πρώτην φοράν τάς ἀκτῖνας τοῦ ἡλίου.

Ὅλοι οἱ Ἴμβριοι, εἰς τήν «μικρή πατρίδα» καί ὅπου γῆς, εἴμεθα εὐγνώμονες διά τό γεγονός ὅτι τό βιβλίο αὐτό θά διασώσῃ εἰς τό διηνεκές ἕνα σημαντικό τμῆμα τῆς πνευματικῆς καί πολιτισμικῆς μας κληρονομιᾶς, τῆς θρησκευτικῆς, κοινωνικῆς καί καλλιτεχνικῆς μας ἱστορίας. Χαιρόμεθα, διότι κάθε ἐνδιαφερόμενος, ἐξόχως δέ ἡ ἀνά τήν οἰκουμένην νέα γενιά τῶν Ἰμβρίων, μποροῦν νά γνωρίσουν καί νά θαυμάσουν τήν εὐσέβεια τῶν προγόνων μας, τήν ἀφοσίωσί τους εἰς τήν παράδοσι τῆς Ὀρθοδοξίας καί τή βούλησι νά τήν διατηρήσουν ἀλώβητη καί ζῶσα.

Ὅ,τι παρουσιάζεται, καταγράφεται, τεκμηριώνεται εἰς αὐτό τό ἔργο, ἱεραί εἰκόνες, ἄλλα ζωγραφικά ἔργα, ἄμφια, λειτουργικά σκεύη, ἐκκλησιαστικά βιβλία καί ἄλλα, εἶναι ἡ ἁπτή ἔκφρασις ἑνός μοναδικοῦ πνευματικοῦ πολιτισμοῦ, πίστεως εἰς τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ καί εἰς τόν αἰώνιο προορισμό τοῦ ἀνθρώπου, αὐθεντική μαρτυρία διά τήν ζωτική σχέσι τῶν Ἰμβρίων μέ τήν Ἐκκλησία, τήν βαθειά αἴσθησι διά τήν ἀλήθεια καί τό βάθος τῶν πραγμάτων. Αὐτό τό ἦθος ἐξησφάλισε τή διάσωσι τῆς ταυτότητός μας καθ᾿ ὅλην τήν περιπετειώδη ἱστορική πορεία τῆς Ἴμβρου, καί εἰς τήν ἐποχήν μας, μετά τό τραγικό 1964, τήν «πιό μαύρη χρονιά» εἰς τήν ἱστορία τῆς νήσου, ἔτος τῆς ἐνάρξεως ἐφαρμογῆς τοῦ ἐξοντωτικοῦ «Προγράμ-ματος διάλυσης» τοῦ γηγενοῦς πληθυσμοῦ καί τοῦ πολιτισμοῦ της.

Ἐκφράζοντες τή βεβαιότητα ὅτι τό παρόν ἐντυπωσιακό βιβλίο θά ἔχῃ εὐρυτέραν ἀπήχησι, συγχαίρουμε ἐγκαρδίως, ἀκόμη μία φορά, τούς πολλά πονήσαντας συντελεστάς τῆς ὁλοκληρώσεώς του, μεταφέροντες δέ τήν εὐλογία τῆς «ἀρχούσης καί πασχούσης» Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐπικαλούμεθα ἐπί πάντας ὑμᾶς καί ἐπί τούς οἰκείους σας τήν ζείδωρον χάριν καί τό ἀμέτρητον ἔλεος τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης καί τῆς σοφίας.

Εὐχαριστοῦμε διά τήν προσοχήν σας καί εὐχόμεθα ἐπιτυχῆ διεξαγωγή τῆς παρούσης ὡραίας ἐκδηλώσεως».

Related Articles

Back to top button