Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης για τη δεύτερη επέτειο της Ενωτικής Συνόδου του Κιέβου

Εγκάρδιες ευχές και θερμά συγχαρητήρια για επιτελεσθέν, σε σύντομο, εκκλησιαστικό έργο της Εκκλησίας της Ουκρανίας, περιελάμβανε το μήνυμα που απηύθυνε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος προς τον Μακαριώτατο Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Επιφάνιο, με την ευκαιρία της δεύτερης επετείου της Ενωτικής Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας.

“Το Ουκρανικόν Αυτοκέφαλον είναι γεγονός τετελεσμένον, το οποίον ουδεμία παρέμβασις δύναται να ακυρώση”, υπογραμμίζει στο ίδιο μήνυμα ο Παναγιώτατος, επισημαίνοντας ότι “όσοι εμμένουν εις την απόρριψιν της αληθείας ταύτης υπηρετούν αλλότρια συμφέροντα, μη «εις αγαθόν φέροντα», και, αναποφεύκτως, αντλούν εις πίθον Δαναΐδων. Εις την ευλογημένην ζωήν της Εκκλησίας δεν ευδοκιμεί η πρακτική των «τεχνασμάτων», ούτε η μετατροπή της θεολογίας εις σοφισματώδη και αδόλεσχον «τεχνολογίαν»”.

Δοξολογία στην Αγία Σοφία Κιέβου

Σημειώνεται ότι το μεσημέρι της Τρίτης, 15 Δεκεμβρίου, τελέστηκε Δοξολογία στην Αγία Σοφία Κιέβου, για τη δεύτερη επέτειο της Ενωτικής Συνόδου του 2018, όπου προέστη ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ουκρανίας, Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Επιφάνιος. Συμμετείχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό, καθώς και ο πρώην Πρόεδρος της χώρας κ. Πέτρο Ποροσένκο.

Το Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου

Ακολουθεί ολόκληρο το μήνυμα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, βιντεοσκοπημένο και σε γραπτό κείμενο:

“Ευδοκία και χάριτι του Δομήτορος της Εκκλησίας συμπληρούνται την 15ην Δεκεμβρίου 2020, δύο έτη από της πραγματοποιήσεως εν Κιέβω της Ενωτικής Κληρικολαϊκής Συνελεύσεως, συγκληθείσης υπό της ημών Μετριότητος προς εκλογήν του Προκαθημένου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας και έγκρισιν του Καταστατικού Χάρτου αυτής. Έκτοτε, και μετά την παράδοσιν του Τόμου της Αυτοκεφαλίας εν Φαναρίω την 6ην Ιανουαρίου 2019, η καθ᾿ Υμάς, Μακαριώτατε, Αγιωτάτη Εκκλησία της Ουκρανίας δίδει την μαρτυρίαν της Ορθοδόξου πίστεως, ως η τοπική Ορθόδοξος Εκκλησία εν τη επικρατεία του ουκρανικού κράτους, υπό την Υμετέραν φιλόθεον και φιλάνθρωπον, συνετήν και δυναμικήν πηδαλιουχίαν.

Συγχαίρομεν Υμίν, Μακαριώτατε αδελφέ, δια το επιτελεσθέν, εν συντόμω χρόνω, εκκλησιαστικόν έργον, δια την αρίστην διαχείρισιν των εκκλησιαστικών πραγμάτων, δια την συνεργασίαν με τας Αρχάς, επ᾿ αγαθώ συνόλου του ουκρανικού λαού, καθώς και δια τας πρωτοβουλίας και δράσεις κατά την περίοδον της επικινδύνου πανδημίας, προς παραμυθίαν των πιστών και αντιμετώπισιν των κοινωνικών επιπτώσεών της. Επιτελείτε την άνωθεν Υμίν εμπεπιστευμένην διακονίαν του λαού του Θεού, εν ακλονήτω πιστότητι προς την δογματικήν και κανονικήν παράδοσιν της Εκκλησίας, μετ᾿ ευαισθησίας και στοργής δια τας υπαρξιακάς ανάγκας των πνευματικών Σας τέκνων, πάντοτε εν αναφορά προς τον εν Χριστώ αιώνιον προορισμόν αυτών. Δοξάζομεν τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεώς μας, τον αεί μεθ᾿ ημών και υπέρ ημών Σωτήρα του κόσμου, τον χαρισάμενον τη Εκκλησία Αυτού την Υμετέραν σεβασμίαν Μακαριότητα, τον αφωσιωμένον ψυχή τε και σώματι εις την ιεράν αποστολήν Αυτού εκκλησιαστικόν άνδρα, τον συναγωνιστήν δια την ενότητα και ευστάθειαν της Ορθοδοξίας.

Η προσωπικότης Υμών και η αξιάγαστος συμβολή Σας εις την λειτουργίαν της εκκλησιαστικής ζωής εν Ουκρανία, καθώς και το ειλικρινές ενδιαφέρον Σας δια την ενότητα της Ορθοδοξίας, συνέβαλον μεγάλως εις την αναγνώρισιν της Αυτοκεφαλίας της καθ Υμάς Εκκλησίας και εις την ένταξιν του ονόματος Υμών εις τα εκκλησιαστικά Δίπτυχα, υπό των Μακαριωτάτων Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερωνύμου, Πατριάρχου Αλεξανδρείας κυρίου Θεοδώρου και Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου Χρυσοστόμου. Είμεθα βέβαιοι, ότι θα ακολουθήσουν και άλλαι τοιαύται αποφάσεις εκ μέρους Ορθοδόξων Προκαθημένων, με δεδομένον ότι θα συμβάλουν εις την ενότητα της Ορθοδοξίας. Το Ουκρανικόν Αυτοκέφαλον είναι γεγονός τετελεσμένον, το οποίον ουδεμία παρέμβασις δύναται να ακυρώση. Όσοι εμμένουν εις την απόρριψιν της αληθείας ταύτης υπηρετούν αλλότρια συμφέροντα, μη «εις αγαθόν φέροντα», και, αναποφεύκτως, αντλούν εις πίθον Δαναΐδων. Εις την ευλογημένην ζωήν της Εκκλησίας δεν ευδοκιμεί η πρακτική των «τεχνασμάτων», ούτε η μετατροπή της θεολογίας εις σοφισματώδη και αδόλεσχον «τεχνολογίαν».

Ανεξίτηλοι εις την μνήμην ημών παραμένουν η παρουσία της Υμετέρας Μακαριότητος εν Φαναρίω και η έκφρασις αισθημάτων σεβασμού προς την Μητέρα Εκκλησίαν της Κωνσταντινουπόλεως και προς το ταπεινόν ημών πρόσωπον, τόσον κατά την εύσημον ημέραν της εγχειρίσεως εις Υμάς του Τόμου Αυτοκεφαλίας, όσον και κατά τα ονομαστήρια της ημών Μετριότητος, τον Ιούνιον του παρελθόντος έτους. Ιδιαιτέραν χαράν ησθάνθημεν και δια την αποστολήν επισήμου αντιπροσωπείας της Εκκλησίας Υμών κατά την εις επίσκοπον χειροτονίαν του ημετέρου Εξάρχου εν Κιέβω Θεοφιλεστάτου κ. Μιχαήλ (Ανισένκο). Αγαπώμεν τον άγιον Κομάνων, ο οποίος χαίρει πολλής εκτιμήσεως εκ μέρους της καθ᾿ ημάς Ιεραρχίας και των μελών της Πατριαρχικής Αυλής, ασφαλώς δε και από μέρους Υμών.

Προγευόμεθα της χαράς της συναντήσεως μετά της Υμετέρας φίλης Μακαριότητος το έτος 2021 εν Κιέβω, κατά την επίσκεψιν ημών εις την Ουκρανίαν επί τη 30η επετείω της ανακηρύξεως της ανεξαρτησίας αυτής, κατόπιν ευγενούς προσκλήσεως εκ μέρους της Αυτού Εξοχότητος του Προέδρου της χώρας κ. Volodymyr Zelenskyy. Είχομεν την ευκαιρίαν να υποδεχθώμεν δις τον Εξοχώτατον κ. Πρόεδρον εν Φαναρίω, και να συζητήσωμεν πάντα τα τρέχοντα θέματα εν αγαστή συμπνοία. Μεγάλως εχαροποίησεν ημάς και η πρόσφατος παρουσία του Εξοχωτάτου Πρωθυπουργού της Ουκρανίας κ. Denys Shmyhal ενταύθα, κατά την Θρονικήν Εορτήν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μετά του οποίου είχομεν επίσης ειλικρινή και εύκαρπον ανταλλαγήν απόψεων.

Μακαριώτατε Αδελφέ,

Εμπιστευόμεθα ακλονήτως εις την πρόνοιαν του Θεού και εις την ζείδωρον χάριν Αυτού, την θεραπεύουσαν τα ασθενή και αναπληρούσαν τα ελλείποντα. Εξαιτούμενοι τας προσευχάς Υμών προς τον Κύριον της δόξης προς κραταίωσιν της διακονίας της Μητρός Εκκλησίας, παρακαλούμεν όπως μεταφέρητε προς τον εν Ουκρανία λαόν του Θεού τας ευχάς της ημών Μετριότητος και πάντων των εν Φαναρίω ανυστάκτως φυλασσόντων τας πατρώας παραδόσεις. Επί δε τούτοις, ευχόμενοι όπως ο σαρκωθήναι δι᾿ ημάς καταδεξάμενος Υιός και Λόγος του Θεού χαρίζηται Υμίν υγιείαν και πάσαν άνωθεν ευλογίαν προς συνέχισιν του πρωθιεραρχικού έργου Υμών, επ᾿ αγαθώ της Εκκλησίας της Ουκρανίας και της Ορθοδοξίας όλης, κατασπαζόμεθα Υμάς φιλήματι αγίω και διατελούμεν μετ᾿ εξιδιασμένης τιμής και βαθείας εν Κυρίω αγάπης”.

Με πληροφορίες από το «Φως Φαναρίου»