Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου της Αυτονόμου Εκκλησίας της Φιλλανδίας

Με συνοδική απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου προσκλήθηκαν να προσέλθουν στο Φανάρι και οι τρεις Ιεράρχες της υπό την κανονική προστασία της Μητρός Εκκλησίας Ορθοδόξου Αυτονόμου Εκκλησίας Φιλλανδίας, δηλαδή ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ελσιγκίου και πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κουόπιο και Καρελίας κ. Αρσένιος και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Όουλου κ. Ηλίας, οι οποίοι και έφθασαν στην Πόλη συνοδευόμενοι από τον Ιερομόναχο κ. Δαμασκηνό Ξενοφωντινό, τον π. Ιωάννη Λαμπρόπουλο, τον π. Μιχαήλ Sidoroff, τον Πρωτοδιάκονο κ. Ανδρέα Salminen και τον θεολόγο κ. Ελισαίο Heikkila.

Τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, οι επισκέπτες έγιναν δεκτοί από την Α. Θ. Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Μακαρίου, ο οποίος πέρυσι επισκέφθηκε δύο φορές την Εκκλησία Φιλλανδίας, ως μέλος Πατριαρχικών Εξαρχιών, και του Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου δ. Γρηγορίου.

Στη σύσκεψη που ακολούθησε συζητήθηκε η παρούσα κατάσταση στην Εκκλησία της Φιλλανδίας και πραγματοποιήθηκε εκτενής διάλογος, και στη συνέχεια οι Σεβασμιώτατοι Αρχιερείς άκουσαν τις συμβουλές και τις προτροπές του Οικουμενικού Πατριάρχου, ώστε να επανέλθει η ειρήνη εντός της τοπικής αυτής Εκκλησίας, για την απρόσκοπτη συνέχιση της ανοδικής της πορείας.

Την ίδια ημέρα, με την άδεια και προτροπή του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, συνήλθε σε συνεδρία η Ιερά Σύνοδος της Αυτονόμου Εκκλησίας της Φιλλανδίας, υπό την προεδρεία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ελσιγκίου και πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντος, ενώ παρέστη και συνέβαλε τιμητικώς Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος.

Ακολουθεί το ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά το πέρας της συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου, με τα θέματα που ετέθησαν και τις αποφάσεις που λήφθησαν:

“Ἐν δοξολογία τοῦ Ὀνόματος τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ, συνῆλθε σήμερον, Δευτέραν, 5ην Ὀκτωβρίου 2020, ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατόπιν τῆς πρός τοῦτο ἀδείας καί προτροπῆς τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Αὐτονόμου, ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, Ἐκκλησίας τῆς Φιλλανδίας εἰς συνεδρίαν ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἐλσιγκίου καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντος.

Κατ΄αὐτήν παρέστη καί συνέβαλε τιμητικῶς, ἀπό μέρους τοῦ  Πατριάρχου καί τῆς Μητρός Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ. Μακάριος, ἐνῷ καθήκοντα Γραμματέως αὐτῆς ἀνέλαβε, σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Γρηγόριος, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καί μεταφραστοῦ ὁ Ὁσιολ. Ἱερομόναχος κ. Δαμασκηνός Ξενοφωντινός.

Ἀρχικῶς, ἐτέθησαν ὑπό τοῦ Σεβ. Προέδρου τά θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως ὡς ἀκολούθως:
I. Τό ζήτημα τῆς ἐκλογῆς βοηθοῦ Ἐπισκόπου διά τάς ἀνάγκας τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.
II. Ἡ ἐξέτασις τῆς ἀντικανονικῆς συμπεριφορᾶς τοῦ Πρωτοδιακόνου Γεωργίου Härkönen, κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κουόπιο καί Καρελίας.
III. Ὁ διορισμός Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου.

Κατά τήν διάρκειαν τῆς συνεδρίας σύντρεις οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι ἐπεκοινώνησαν πρός ἀλλήλους ἐν πνεύματι καταλλαγῆς, ἀγάπης καί ἀμοιβαίου σεβασμοῦ, ἐξάραντες, μεταξύ ἄλλων, καί τό ὄντως ἱστορικόν γεγονός τῆς συνεδριάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Φιλλανδίας διά πρώτην φοράν ἐν Κωνσταντινουπόλει, ὅπου καί ἡ καρδία τῆς Μητρός ἡμῶν Ἐκκλησίας.

Ἐπί τῶν τεθέντων θεμάτων ἐλήφθησαν, ἐν ὁμοφωνίᾳ, αἱ ἑξῆς ἀποφάσεις:

– Τό ζήτημα τῆς ἐκλογῆς βοηθοῦ Ἐπισκόπου, διαπιστωθείσης τῆς πρός τοῦτο ἀνάγκης, παραπέμπεται εἰς τήν ἐπικειμένην, κατά μῆνα Νοέμβριον 2020, μέλλουσαν ἵνα συγκληθῇ Κληρικολαϊκήν Συνέλευσιν, ἡ ὁποία καί θά προτείνῃ κατάλληλα πρόσωπα διά τά κατά τήν Ἱεράν ἡμῶν Σύνοδον περαιτέρω.

– Ἐπεβλήθη ἡ ποινή τῆς ἐξαμήνου ἀργίας ἀπό τῶν ἐκκλησιαστικῶν αὐτοῦ καθηκόντων εἰς τόν Πρωτοδιάκονον Γεώργιον Härkönen, κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κουόπιο καί Καρελίας διά τά εἰς ἅ οὗτος ὑπέπεσε κανονικά παραπτώματα.

– Ἀπεφάσισε τόν διορισμόν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Mikael Sundkvist, κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἐλσιγκίου, ὡς Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου”.

Σημειώνεται ότι σήμερα, Τρίτη, οι τρεις Φιλλανδοί Αρχιερείς θα κληθούν να παρακαθήσουν στην πρωϊνή συνεδρία της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, η οποία θα πραγματοποιήσει τις τριήμερες εργασίες της, του μηνός Οκτωβρίου, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, όπου υπάρχει μεγαλύτερη ευρυχωρία και μπορούν να τηρηθούν ευκολότερα οι αποφάσεις των αρμοδίων υγειονομικών Αρχών για την προφύλαξη από τον κορωνοϊό.