Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Χαιρετισμός του Οικουμενικού Πατριάρχου για τη νέα σχολική χρονιά

“Αἱ κοινωνίαι κρίνονται μέ βάσιν αὐτό τό ὁποῖο πράττουν διά τήν προστασία καί τήν πρόοδο τῆς νέας γενεᾶς”, τονίζει ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος στον χαιρετισμό που απευθύνει στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των ομογενειακών σχολείων της Πόλεως και της Ίμβρου, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2020-2021.

Απευθυνόμενος στους εκπαιδευτικούς, ο Παναγιώτατος υπενθυμίζει μεταξύ άλλων, ότι “δέν ὑπάρχει μεγαλυτέρα ἱκανοποίησις διά τόν διδάσκαλο, ἀπό τήν ἀγάπη καί τήν εὐγνωμοσύνη τῶν μαθητῶν του πρός αὐτόν, ἀπό τήν ἀναγνώρισι τοῦ μόχθου καί τῆς ἀγωνίας του διά τήν προκοπή τους”. Στο μήνυμά του προς τους μαθητές των ομογενειακών σχολείων, σημειώνει καταρχάς ότι “πρέπει νά συνειδητοποιήσετε ὅτι εἶσθε κληρονόμοι ἑνός ὑψηλοῦ πνευματικοῦ πολιτισμοῦ, τόν ὁποῖο θά κληθῆτε νά διασώσετε καί νά καλλιεργήσετε”. Δεν παραλείπει να κάνει ειδική αναφορά στις νέες τεχνολογίες και στο διαδίκτυο, θίγοντας το φαινόμενο της εξάρτησης από τα «έξυπνα μηχανήματα», που λειτουργεί εις βάρος της καλλιέργειας πνευματικών αξιών. Καταληκτικά, ο Οικουμενικός Πατριάρχης δηλώνει τη στήριξή του στις προσπάθειες και στον αγώνα των παιδιών, ενώ κλείνει με την προτροπή να τηρούν τα μέτρα για την προστασία της υγείας τους κατά την τρέχουσα, δύσκολη περίοδο της πανδημίας.

Αναλυτικά ο χαιρετισμός του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου προς εκπαιδευτικούς και μαθητές

Ἐλλογιμώτατοι ἐκπαιδευτικοί, ἀγαπητοί μαθηταί,

Μέ τήν χάρι τοῦ Θεοῦ ξεκίνησε καί ἐφέτος ἡ νέα σχολική χρονιά, αὐτήν τή φορά, λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ νέου κορωνοϊοῦ Covid-19, μέ διαδικτυακή διδασκαλία, ἐνῶ προβλέπεται νά λειτουργήσουν τά νηπιαγωγεῖα καί ἡ πρώτη τάξις τοῦ δημοτικοῦ, τήν Δευτέρα, 21η Σεπτεμβρίου, καί ἀναμένεται νά ἀνοίξουν τά σχολεῖα δι᾿ ὅλους τούς μαθητάς τήν 12η Ὀκτωβρίου.

Πάντοτε ἡ ἔναρξις τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς εἶναι γεμάτη προσδοκίες καί ἐλπίδες διά μία γόνιμη πορεία διά τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες, διά τούς ἐκπαιδευτικούς, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νά δείξουν τόν καλύτερό τους ἑαυτό εἰς τήν «ἁγίαν ἀποστολή» τους, καθώς καί διά τούς γονεῖς καί κηδεμόνας πού ἀγωνίζονται διά τήν στήριξι τῶν παιδιῶν τους.

Από την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Ίμβρο, το 2015, με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς στα ελληνικά σχολεία του νησιού

Αἱ κοινωνίαι κρίνονται μέ βάσιν αὐτό τό ὁποῖο πράττουν διά τήν προστασία καί τήν πρόοδο τῆς νέας γενεᾶς, διά τήν κατάρτισι τῶν ἐκπαιδευτικῶν καί τήν καλή λειτουργία τῶν σχολείων τους. Ὁ ὑπεύθυνος ἐκπαιδευτικός διδάσκει μέ αὐτό πού εἶναι, μέ τήν ἀκτινοβολία τῆς προσωπικότητός του, μέ τήν ἀγάπη του καί τήν αἴσθησι ἐμπιστοσύνης καί ἀσφαλείας πού δημιουργεῖ εἰς τά παιδιά. Ὅπως ἔχει λεχθῆ, «ὁ αὐθεντικός δάσκαλος, πρέπει νά ξέρῃ νά σκύβῃ, γιά νά ἔλθῃ πρόσωπο μέ πρόσωπο μέ τόν μαθητή». Δέν ὑπάρχει μεγαλυτέρα ἱκανοποίησις διά τόν διδάσκαλο, ἀπό τήν ἀγάπη καί τήν εὐγνωμοσύνη τῶν μαθητῶν του πρός αὐτόν, ἀπό τήν ἀναγνώρισι τοῦ μόχθου καί τῆς ἀγωνίας του διά τήν προκοπή τους.

Οἱ μαθηταί καί αἱ μαθήτριαι πρέπει νά ἀγαπήσουν τό σχολεῖο νά κατανοήσουν ὅτι αὐτό δέν δίδει μόνον γνώσεις, ἀλλά διαμορφώνει τόν χαρακτῆρα τους, διδάσκει ἀξίες καί ἰδανικά, ἀναπτύσσει τή βούλησι διά προσφοράν, μαθαίνει στά παιδιά νά μοιράζωνται τόν κόσμο, νά συζητοῦν, νά ἀνταλλάσσουν γνώσεις καί ἐμπειρίες. Τοιουτοτρόπως, διευρύνονται οἱ ὁρίζοντές τους, κατανοοῦν ὅτι, πέραν ἀπό τόν ἑαυτόν τους, ὀφείλουν νά ἐνδιαφέρωνται καί διά τό κοινό καλό. Ἐσεῖς, οἱ μαθηταί τῶν Ὁμογενειακῶν σχολείων μας, πρέπει νά συνειδητοποιήσετε ὅτι εἶσθε κληρονόμοι ἑνός ὑψηλοῦ πνευματικοῦ πολιτισμοῦ, τόν ὁποῖο θά κληθῆτε νά διασώσετε καί νά καλλιεργήσετε.

Σήμερα κυριαρχοῦν καί εἰς τόν χῶρο τῆς ἐκπαιδεύσεως οἱ ἠλεκτρονικοί ὑπολογισταί. Εἶναι βέβαιο, ὅτι ἡ χρῆσις τῶν νέων τεχνολογιῶν καί τοῦ διαδικτύου λύνει πρακτικά ζητήματα, διευκολύνει τήν ἐπικοινωνία, δημιουργεῖ νέες εὐκαιρίες διδασκαλίας καί μαθήσεως. Ὅμως, ἡ μετατροπή τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστοῦ ἀπό μέσον εἰς δυνάστη τῆς ζωῆς, εἶναι ἕνα ἀπό τά μεγάλα σύγχρονα προβλήματα τῆς παγκοσμίου κοινωνίας. Προφανῶς, ἡ ὀθόνη τοῦ tablet, τοῦ laptop καί τῆς τηλεοράσεως δέν εἶναι οὔτε στοργικός γονέας, οὔτε θυσιαστικός διδάσκαλος. Αὐτά τά «ἔξυπνα μηχανήματα» προκαλοῦν ἐξάρτησι καί δέν εὐνοοῦν τήν καλλιέργεια τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν. Τά παιδιά εἰσέρχονται πολύ ἐνωρίς εἰς τόν κόσμο τῶν ἐνηλίκων, χάνεται γρήγορα ἡ παιδική ἀθωότης, συρρικνώνεται ἡ διάρκεια τῆς παιδικῆς ἡλικίας, ἀποδυναμώνεται ὁ παιδαγωγικός ρόλος τῶν γονέων, ἀφοῦ τό διαδίκτυο ἔχει καταστῆ ἡ κυρία πηγή ἀξιῶν. Ἄν ἰσχύῃ, ὅτι αὐτό πού γράφεται κατά τά παιδικά μας χρόνια εἰς τόν νοῦ καί τήν καρδιά μας παραμένει ἐκεῖ σέ ὅλη τή ζωή μας, τότε ἡ ἀνθρωπότης ζῇ σήμερα μία μεγάλη περιπέτεια εἰς τόν χῶρο τῆς παιδείας καί τοῦ ἀξιολογικοῦ προσανατολισμοῦ τῶν νέων.

Ἀγαπητά μας παιδιά,

Ὁ Πατριάρχης σας στηρίζει τίς προσπάθειες καί τόν καλόν ἀγῶνα σας. Προσεύχεται ὁ Θεός νά σᾶς δίδῃ δύναμι καί νά σᾶς εὐλογῇ, νά σᾶς ὁδηγῇ εἰς τήν ἀληθινή πρόοδο, ἡ ὁποία δέν ὑπάρχει χωρίς τήν ἐμπιστοσύνη εἰς τήν Θεία πρόνοια. Νά τηρῆτε, ὅπου κι᾿ ἄν εὑρίσκεσθε, ὅλα τά μέτρα διά τήν προστασία τῆς ὑγείας σας κατά τή δύσκολη αὐτή περίοδο τῆς πανδημίας.

Καλό, δημιουργικό καί καρποφόρο σχολικό ἔτος εἰς ὅλους σας.